เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทั่วไป
 

ประวัติความเป็นมา

                สำนักงานเทศบาลตำบลโพน ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาลโพน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 และได้ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพนตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

                เทศบาลตำบลโพน ตั้งอยู่ระหว่าง กิ่งอำเภอสามชัย กับ อำเภอสมเด็จ มีเนื้อที่ 7.66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลโพนหมู่ที่ 1-5 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 68 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 560 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

                ทิศเหนือ             หลักเขตที่ 1 ตั้งบนริมถนนบ้านโพนคำม่วง ด้านทิศตะวันออกอยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานลำห้วยยาง 600 เมตร

                ทิศตะวันออก     หลักเขตที่ 2 ตั้งบนถนนบ้านโพน-บ้านคำสมบรูณ์ อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นทางแยกหมู่ 3 ตำบลโพน 1,000 เมตร เลียบริมห้วยสมอทบถึงหลักเขตที่ 4

                                            หลักเขตที่ 3 ตั้งริมฝั่งห้วยสมอทบด้านทิศตะวันตก อยู่ห่างจากจุดกลางถนนในแนวตั้งฉาก 600 เมตร

                ทิศใต้                 หลักเขตที่ 4 ตั้งบนริมฝั่งห้วยสมอทบ บน ถนนบ้านโพน-บ้านหนองซ่องแมว

                ทิศตะวันตก     หลักเขตที่ 5 ตั้งบนเชิงสะพานริมฝั่งห้วยสังกะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2253 บ้านโพน อำเภอวังสามหมอ

 

สภาพภูมิประเทศ

                ที่ราบสลับเชิงเขาภูมิอากาศเขตร้อน สูงจากระดับน้ำทะเล 130-230 เมตร สภาพดินเป็นดินร่วมปนทราย ฤดูแล้งขาดน้ำ มีลำห้วยไหลผ่าน 4 สาย

-          ห้วยยาง                ความยาว  3.5 กม.     

-          ห้วนสมอทบ           ความยาว  2.6 กม.

-          ห้วยกุดโง้ง             ความยาว  1 กม.

-          ห้วยเหมืองน้อย       ความยาว  1.5 กม.

            รวม        8.60       กม.

ภูมิอากาศ แบบมรสุมเขตล้อม(Tropical monsoon Climate)

-        ฤดูร้อนอากาศอบอ้าว ประมาณ 38-41 องศาเซลเซียว มีพายุหมุนเขตร้อน ผ่านเวียดนามสู่ประเทศไทย ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

-        ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม

-        ฤดูหนาวมีสภาพอากาศเย็น ถึงเย็นมาก ในช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

รายได้ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรม