เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 


ด้านสังคม

 

                1. จำนวนประชากร 3,838คน (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

                                ชาย         1,874คน

                                หญิง       1,964 คน

จำนวนประชากร
ระบุช่วงอายุ(ปี)
แยกเป็นชาย แยกเป็นหญิง รวม
0-20 402 403 805
21-25 128 139 267
26-45 626 629 1,255
46-60 469 443 912
61 ปีขึ้นไป 290 313 603
รวม 1,915 1,927 3,842

                                จำนวนครัวเรือน 982 ครัวเรือน

หมู่ที่ ตำบล จำนวนครัวเรือน
1 ตำบลโพน 204
2 ตำบลโพน 161
3 ตำบลโพน 337
4 ตำบลโพน 189
5 ตำบลโพน 142

                2. การศึกษา ศิลปะประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม


                สถานศึกษา 1 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ 1 โรงเรียน ทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 มีบุคลากรอาจารย์ประจำการ 21 คน แยกเป็น ชาย  5 คน หญิง 16 คน อัตราจ้าง 1 คน ภารโรง 2 คน มีนักเรียน362 คน นักเรียนชาย 188 คน นักเรียนหญิง 174 คน อัตรา 1/18 คน

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน 1 แห่ง รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลโพน มีบุคลากร  8 คน มีเด็กเข้ารับการอบรม 95 คน ชาย 38 คน หญิง 57 คน อัตรา 1/15.58 คน

                มีวัด 3 แห่ง       1. วัดโพธิ์ชัย                    พระภิกษุ 3 รูป

                                           2. วัดโพธิ์ศรีวิลัย               พระภิกษุ  4 รูป

                                           3. วัดป่ารังศรีปาลิวัน           พระภิกษุ  5 รูป 


                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมแบบไทย  สืบทอกจากบรรพบุรุษดั้งเดิม มีประเพณีตามประเพณี ฮีต 12 คอง 14

                3. การสาธารณสุข

มีสถานอานามัย 1 แห่ง ขนาด-เตียง  บุคลากร 6 คน

- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 1 คน

- พยาบาลวิชาชีพ                           1 คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข             1 คน

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                 1 คน

- คนงาน                                           1 คน

- ภารโรง                                          1 คน

ให้บริการแก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลโพน และเขต อบต.โพน ทั้งหมดรวม 10 หมู่บ้าน

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร 1/5,000 คน

                โรคที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากที่สุด 3 อันดับ ข้อมูลเมื่อ (ต.ค.-พ.ค.2552)

                1.โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ                 จำนวน 1,582 คน

                2. โรคระบบย่อยอาหาร                           จำนวน   828   คน

                3. โรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและโครงร่าง       จำนวน    836 คน

                    โรคที่มีการรักษาต่อเนื่องมากที่สุด

                      - โรคเบาหวาน   581   ครั้ง

                      - แผลจาการทำงาน   770 ครั้ง (รวมทุกอันดับรวมเขต  อบต.โพน)

                      - คลีนิค 5 แห่ง

                      - ร้านขายยา 1 แห่ง

                 

4. ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

เขตเทศบาลตำบลโพนประชาชนรับบริการสงเคราะห์ ต่าง ๆ ดังนี้ โครงการประกันสุขภาพต่างๆดังนี้

 -บัตรประกันสุขภาพผู้สูงอายุ             จำนวน  517 คน

- สวัสดิการรักษาฟรีเด็กอายุ 0-12 ปี    จำนวน  1,117 คน

- สงเคราะห์ผู้พิการ                          จำนวน  81  คน

- บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม)   จำนวน  3,028 คน

- บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ยกเว้นค่าธรรมเนียม)       จำนวน  532 คน

                - บัตรประกันสังคม                                         จำนวน  449  คน
               
- สวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย                        จำนวน  587  คน

     -  ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล                             จำนวน  270  คน

     -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)                    จำนวน  287  คน

     -  ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น (1-4) รวมถึงผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ จำนวน  4  คน

     -  ภิกษุ / สามเณร / ผู้นำศาสนา                             จำนวน  14  คน

     -  ผู้สูงอายุ                                                        จำนวน  613  คน

     -  ครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น (1-4) รวมถึงผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ จำนวน 9  คน

     -  บัตรสวัสดิการสำหรับผู้นำชุมชน  (ผญบ. สารวัตรกำนัน  ผชผญบ.

        และแพทย์ประจำตำบล                                      จำนวน  32  คน

     -  บัตรสวัสดิการสำหรับ  อสม.                                จำนวน  130 คน

     -  ครอบครัวของผู้นำชุมชน                                     จำนวน  34  คน

     -  บัตรสวัสดิการประกันสังคม                                  จำนวน  449 คน

     -  สวัสดิการประกันสังคม                                        จำนวน 322 คน