เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

โครงสร้างพื้นฐาน

 


                1. การคมนาคม/ขนส่ง

มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน 4 สาย คือ

1.1  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 บ้านโพน-บ้านคำพิมูล-อำเภอวังสามหมอ

1.2  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2298 บ้านโพน-สามชัย-อำเภอวังสามหมอ

1.3  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2253 บ้านดงแหลม-อำเภอคำม่วง

1.4  ทางหลวง รพช. บ้านโพน-คำม่วง

              เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สายกาฬสินธุ์-วังสามหมอ,กาฬสินธุ์-คำม่วง และสมเด็จ-คำม่วง คำม่วง-ขอนแก่น

                2. การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 958 ครัวเรือน

                3. การประปา

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 786 หลังคาเรือน โดยเทศบาลตำบลโพนเป็นผู้ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 ผู้ใช้น้ำประปา   จำนวน 150  ราย

หมู่ที่ 2 ผู้ใช้น้ำประปา   จำนวน 113  ราย

หมู่ที่ 3 ผู้ใช้น้ำประปา   จำนวน 280  ราย

หมู่ที่ 4 ผู้ใช้น้ำประปา   จำนวน 143  ราย

หมู่ที่ 5 ผู้ใช้น้ำประปา   จำนวน 100  ราย

                4. การสื่อสารและโทรคมนาคม

             - ทีโอที
                 -  CAT
     

                5. การจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน เป็น

                - ถนน คสล.                                27 สาย

                - ถนนดิน และ ลูกรัง                 6  สาย

                - ถนนลาดยาง                             1  สาย

               -  สะพานคอนกรีต                      6  สาย

                       

                6. การใช้ที่ดิน 

                    แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย           25%

                    พื้นที่สถานราชการ                1.46%

                    พื้นที่สาธารณะ                    10.65%

                    พื้นที่เกษตรกรรม                 62.89%