เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

            1. การคมนาคมขนส่ง

                                      - การคมนาคม/ขนส่ง มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน 4 สาย คือ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227   บ้านโพน บ้านคำพิมูล อำเภอวังสามหมอ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2298  บ้านโพน สามชัย -  อำเภอวังสามหมอ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2253  บ้านดงแหลม - อำเภอคำม่วง

ทางหลวง รพช. บ้านโพน คำม่วง

- การเดินทางคมนาคม  รถยนต์โดยสารที่ผ่านได้แก่

                       รถยนต์โดยสารประจำทาง  สายวังสามหมอ – กาฬสินธุ์

                       รถยนต์โดยสารประจำทาง  สายคำม่วง – กาฬสินธุ์

                       รถยนต์โดยสารประจำทาง  สายวังสามหมอ – ขอนแก่น

                       รถบัสปรับอากาศนครชัยแอร์  สายคำม่วง – กรุงเทพมหานคร

                       รถบัสปรับอากาศบริษัท 99  สายกรุงเทพ – บ้านแพง

                    2. การไฟฟ้า   

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  1,067  ครัวเรือน

                    3. การประปา

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาทั้งหมด     จำนวน   786    ราย  แยกเป็น

                             หมู่ที่  1  ผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน           168     ราย

                             หมู่ที่  2  ผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน           141     ราย

                             หมู่ที่  3  ผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน           303     ราย

                             หมู่ที่  4  ผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน           172     ราย


                             หมู่ที่  5  ผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน           107     ราย

               โดยเทศบาลตำบลโพนเป็นผู้ดำเนินการ

                   4. โทรศัพท์

            - ทีโอที

          - CAT

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

              การจราจร  ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน เป็น

                - ถนนคอนกรีต                    27  สาย

                - ถนนดินและลูกรัง                6    สาย

                - ถนนลาดยาง                      1    สาย

               - สะพานคอนกรีต                  7    สาย

          ทรัพยากรธรรมชาติ

            1. น้ำ

                              ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำสาธารณะ  2  แห่ง

 -   หนองเจ้าคุณ  ขนาด  60  ไร่  ใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้าน

                               -   หนองสิม  ขนาด  60  ไร่

2. ป่าไม้

                        - ส่วนมากเป็นไม้ยืนต้น เช่น  ต้นยางนา  ไม้ตง ไม้เตง ฯลฯ

            3. ภูเขา

                        - ที่ราบสลับเนินเขาภูมิอากาศร้อน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

            4 .คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

- สิ่งแวดล้อม ขยะ ปริมาณขยะ 5 ตัน / วัน กำจัดโดยการฝังกลบและกองบนดินแล้วเผามีที่ทิ้ง ขยะ  10  ไร่