วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 , 5.5 แรงม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอื่น ๆ (สารส้มก้อนใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมา (ทำป้ายไวนิล วันพ่อฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอื่น ๆ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง