วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่ และจัดนิทรรศการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถขยะเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกแก้ว 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตถนนใบบุ่นไต่เครือ หมู่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหางปลาวา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง