วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอื่น ๆ (สารส้มก้อนใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมา (ทำป้ายไวนิล วันพ่อฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอื่น ๆ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์สีขาว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน