วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมรถขยะเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหางปลาวา หมู่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ สาธารณสุข เทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างทำสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิถีแพรวาผ้าไหม วิถีผู้ไทยบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อพัสดุจัดเตรียมประดับตกแต่งสถานที่ และจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งวชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง