วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมา (ทำป้ายไวนิล วันพ่อฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอื่น ๆ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์สีขาว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
19  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อเพื่อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ สนามฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาถ้วยรางวัลและชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง