วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขบวนแห่ตามโครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญเดือนสี่) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชน 8 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคหกแขนช่วงที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรถขยะเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง