วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อพัสดุอื่น ๆ (มิเตอร์น้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างทำอาหารรับรองผู้ร่วมอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียง เวที พร้อมติดตั้งรื้อถอน ตามโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ เวที ตามโครงการจัดงานร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง