วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างจ้างทำป้ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านผู้ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างทำคอกกักสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง