วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
จ้างทาสีอาคารสำนักงาน คสล.1ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายไวนิลจุดสาธิตบ่อปุ๋ยอินทรีย์จากมูลฝอยครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อวงบ่อปุ๋ยอินทรีย์จากมูลฝอยครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระบวยหัวขวาง 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันมหาน้อย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยใบบุ่นไต่เครือ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาคแขนส่อย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาคแขนส่อย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง