วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างทำคอกกักสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อพัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลสติ๊กเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตัวอักษรพลาสวู้ดพ่นสีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง