วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ก่อสร้างบ้านผู้ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโพน
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามเครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุกีฬาในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อสายดูดสิ่งปฎิกูล ขนาด 2 นิ้ว ยาว 48 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง