วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างผลิตป้ายไวนิลจุดสาธิตบ่อปุ๋ยอินทรีย์จากมูลฝอยครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวงบ่อซีเมนต์ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถกู้ชีพทะเบียน นข 3077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุภายในกองช่าง เทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนยางนอก-ยางในและรองคอ รถดูดสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง เทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง