วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อเม่นจ่ายน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคหกแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารส้มก้อนใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา (หนองสิม3) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา ม. 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนายมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง