วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถขาวทะเบียน บม-897 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถแดง ทะเบียนรถ กข-2591 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิถีแพรวาผ้าไหม วิถีผู้ไทยบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในงานกองช่างเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง