วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามและจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพครั้งที่15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนกระบวยหัวขวาง (สายบ้านโพน-บ้านนาบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟ้า (เฟสโปรเทคเตอร์ 3 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง