วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะเหล็กสำหรับนั่งทำงาน ขนาด 4 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา ม.3,4 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารส้มใส, คลอรีน 65%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสายดูดสิ่งปฎิกูล ขนาด 2 นิ้ว ยาว 48 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเติมนำ้ยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับสีฟ้า-ขาว เพื่อประดับสถานที่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกู้ฃีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง