วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ขาเหล็กปรับสูงต่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะเหล็กสำหรับนั่งทำงาน ขนาด 4 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา ม.3,4 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง