วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารส้มใส, คลอรีน 65%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสายดูดสิ่งปฎิกูล ขนาด 2 นิ้ว ยาว 48 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเติมนำ้ยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับสีฟ้า-ขาว เพื่อประดับสถานที่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกู้ฃีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จัดซื้อทรายอะเบท
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง