เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ประวัติและความเป็นมา
 

 

บ้านโพน  เป็นชุมชนชาวผู้ไทย  ซึ่งมี  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิม  อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เป็นวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น (Highlight)ของตำบลโพน             

ความเป็นมาและสภาพทั่วไปของชุมชนชาวผู้ไทยบ้านโพน

ประวัติความเป็นมาในการเดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมือง  ของชาวผู้ไทยบ้านโพน  บ้านโพน  ตำบลบ้านโพน  อำเภอสหัสสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งขึ้นในราว  ..  2400  ก่อนตั้งบ้านขึ้นครั้งแรกมีคนมาด้วยกัน  3  กลุ่ม  คือ  1.  กลุ่มพ่อเฒ่าพรมบุตร  2.  กลุ่มตาโต      3.  กลุ่มเฒ่าขุน  ได้อพยพมาจากกุดบาก  (อำเภอกุดบาก )  มาตั้งครั้งแรกที่บ้านหนองจอก  (ห่างจากบ้านโพนปัจจุบันไปทางบ้านหนองช้างประมาณ  2  กม. )  และได้ปักหลักทำมาหากินออยู่นานประมาณ  10  ปี
             ต่อมา   เห็นว่าบ้านหนองจอก  คับแคบและชุมชื้นมากจึงย้ายออกไปคนละทางพวกหนึ่งได้ย้ายไปอยู่หนองช้าง  อีกพวกหนึ่งได้ย้ายมาอยู่บ้านนาหลุบ  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านโพน          ห่างจากบ้านโพนประมาณ  10  เส้น  ทำมาหากินได้ประมาณ   4-6  ปี  เห็นว่าบ้านนี้ยังคับแคบอีก  จึงถอยมาหาที่ตั้งบ้านใหม่  ซึ่งตั้งอยู่จนถึงวันนี้  โดยให้นามว่า   บ้านโพนไทย    ตั้งเฒ่าขุนเทพบริหาร  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  และหมื่นภูธร  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ได้  ทำมาหากินกันอย่างมีความสุข

   ชาวผู้ไทยบ้านโพนเป็นผู้ที่ชอบเข้าวัดฟังธรรมทำบุญทำทานรักษาศีล  ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต  โดยทั่วไปชาวผู้ไทยจะปลูกฝังให้บุตรหลานรู้จักทำบุญทำทาน  เมื่อถึงวันพระมักนิยมไปทำบุญที่วัดกัน  โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หรือวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง  ซึ่งชาวไทยจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกับสังคมไทยอีสานทั่วไป  เช่น  บุญพระเหวด  บุญบั้งไฟ  บุญออกพรรษา  บุญกฐิน  เป็นต้น  
               

ภาษาของชาวผู้ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ

                          ภาษาผู้ไทยเป็นภาษาเฉพาะซึ่งแตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไป   โดยส่วนมากจะไม่มีเสียงสระ      ,       แต่จะผสมเสียงเป็นสระ    เออ    แทน   เช่น

                                ไป๋ตะเลอ                                              แปลว่า                   ไปที่ไหน

                                มาตะเลอ                                               แปลว่า                   ไปไหนมา

                                ไป๋เอ็ดเผอ                                             แปลว่า                   ไปทำไม
                                เอ็ดเผอ                                                  แปลว่า                   ทำอะไร

ผ้าแพรวา  ราชินีไหม

ผ้าไหมแพรวา  ผ้าทอที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านโพน เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวผู้ไทย เป็นผ้าทอทีมีความงดงาม  ได้รับการยกย่อง  เป็นผ้าแพรวา ราชินีไหม  เป็นสินค้าที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจและนำชื่อเสียงมาสู่ชาวบ้านโพนอย่างมาก  แต่เดิมทอใช้กันเองภายในครัวเรือนเท่านั้น  ในปี พ..  2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง  ชาวผู้ไทยบ้านโพนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ  โดยแต่งกายชุดพื้นเมืองผู้ไทย  และห่มสไบแพรวาสีแดง  เมื่อเสด็จฯทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น  ก็ทรงสนพระทัยในความงดงาม   ประณีตและความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าแพรวาเป็นอันมาก 

                สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงรับการทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษ  ได้พระราชทานเส้นไหมมาให้แก่ชาวบ้านโพน  เพื่อทอผ้าไหมแพรวา  ชาวบ้านช่วยกันทออย่างสุดฝีมือ  นำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย    พระราชวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อตัดฉลองพระองค์