เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
 
 

 
นางสาวภัทราพร  โพนะทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 

 
 
 
 นายสุริโย  โสภาคำ
นางสาวรัชดาพร  สุวงค์ทา
นางวิริยา  ศรีบัว
 
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั้วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจักราวุฒิ  ปูรณบุตร
นายประทิน   พันธะลี
นางสาวอนงค์รดี   ราชติกา
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
 


 
 

 
 
 
  
 
ว่าที่ร้อยตรีธนากร  หาระทา นางสาวพิญญาภัค  จูมแพง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
 
 
  นายยม  ภูมิรินทร์
นางสาวอาทิตยา ศิริสัตย์
นายบุญสงค์ พิณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

 
 
 
นางสาวประภัสสร ศิริสัตย์
นายปัญญา พาโท
นายสมจิตร ปัสสะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
 


 
นางละออง ศรีบัว

นางวันดี ยุระตา

นายสมคิด ทะวงษ์ษา
พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง


นางประมุข พาโท
พนักงานจ้าง


นางวิไลวรรณ์ ใฝชอบ

พนักงานจ้าง

นางมณีรัตน์ ศรีบัว

พนักงานจ้าง
 .
.

                                   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   
 
   
 

นายดาวเรือง ชมภูจักร์
นายเจริญ นาสุอินทร์
นายบรรจง สุภารี
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา

 
 

 
นายเถา ปัสสะ
 
นายเจษฎา พันธ์ภู
 
พนักงานจ้างเหมา
 
พนักงานจ้างเหมา  
       
   


   
 
   
 
นายวุฒิชัย เชยชมศรี
นายกัน โพนะทา
นายคำตา จันทะมาตย์
 
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา   
   
 
 
นายบุญยน ชมพูจักร
  นายภานุวัฒน์ พะธุระ
 
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา