เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
 
 

 
นางสาวสุกัญญา กำจร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวภัทราพร  โพนะทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
 

 


 
 
 นายสุริโย  โสภาคำ

นางสาวรัชดาพร  สุวงค์ทา
นางวิริยา  ศรีบัว
 
นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั้วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจักราวุฒิ  ปูรณบุตร
นายประทิน   พันธะลี
นางสาวอนงค์รดี   ราชติกา
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
 


 
 

 
 
 
  
 
ว่าที่ร้อยตรีธนากร  หาระทา
นางสาวพิญญาภัค  จูมแพง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


 
 
 
นางสาวอาทิตยา ศิริสัตย์

นายบุญสงค์ พิณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
 
 

 
นายปัญญา พาโท

นายสมจิตร ปัสสะ
พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง
 

 
นางวันดี ยุระตา
นายสมคิด ทะวงษ์ษา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง


นางประมุข พาโท
พนักงานจ้าง


นางวิไลวรรณ์ ใฝชอบ

พนักงานจ้าง

นางมณีรัตน์ ศรีบัว

พนักงานจ้าง
 .
.


                                   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   
 
   
 
นายดาวเรือง ชมภูจักร์
นายกัน โพนะทา นายบุญยน ชมพูจักร
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา