เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 
นางสุปราณี  พันธะรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 
  นางสาวกอบกุล ภารประสาท นางสาวหยาดฝน  นามปัญญา นางสาวพวงเพชร  สายสะอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
นางสาวลำไพร สระทอง   นางสาวมาลี ผลเลขา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   พนักงานจ้างเหมา
 
 


 

 
นางสาวเพียงใจ   ปัสสะ
นางพรทิพย์  ลังภูรี

 พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา