เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองช่าง
 


นายองอาจ  ประสารพันธ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี
นักบริหารงานช่างนางสาวนัฏยา  ประดับการ
นายวุฒิกรณ์   มีชัย
วิศวกรโยธา
เจ้าพนักงานประปานางสาวประภัสสร  ศิริสัตย์
นายอุดม โพนะทา
นายศักดิ์สยาม  วงค์ผาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างเหมา


นายสินธิ์  เกษาพรม นายอ๊อต  ศรีบุญจันทร์ นายรัก  หาระทา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมานายบุญเรือง   พะธุระ นายบุญเลื่อน  ภูมิรินทร์ นายสุทธี  ไชยมหา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา

 

นายวิศรุต  ปัสสะ  
พนักงานจ้างเหมา