เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม
 
นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
นายศรีประวัติ  วิลาศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางสาววนิดา ดุลนีย์ นางสาวบัวผัน ศรีบัว นางจันทร์เพ็ง ศรีบัว
นักวิชาการศีกษา
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย
นางสมดี  สระทอง
นางอุบลรัตน์  ชาพา นางสาวอนุมา   นิยนันต์
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
นางสาวสมเพ็ช จันทะหงษ์
นางสาวอนุมา   นิยนันต์
นายธวัชชัย ยามโสภา
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

นางสาวสุธาสินี  โพนะทา นางสาวภาวิณี  ดีปะติ
นายศุภชัย  ฤทธิ์ขันธ์
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง