เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม
 


นายศรีประวัติ  วิลาศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางสาววนิดา ดุลนีย์ นางสาวบัวผัน ศรีบัว นางจันทร์เพ็ง ศรีบัว
นักวิชาการศีกษา


นางสมดี  สระทอง
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

นายธวัชชัย ยามโสภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

นางสาวปภาวรินท์ ภูมิสาตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย


นางสาวนารีรัตน์ อินทะพล
นักวิชาการวัฒนธรรม

นางอุบลรัตน์  ชาพา
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


 
นางสาวสมเพ็ช จันทะหงษ์

นางสาวอนุมา   นิยนันต์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางคำภา คะมิชม
นางสาวสุธาสินี  โพนะทา นางสาวภาวิณี  ดีปะติ
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คนงานทั่วไป พนักงานจ้าง