เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นางสุจรรยา ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
นางสาวกัลยา แท่นจันทร์
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวศุภกานต์   กุลกั้ง
นางสาวมลิวัลย์ สุดถวิล
นางวันนิตย์ ราชติกา
เจ้าพนักงานธุรการ
          ผู้ช่วยสัตว์แพทย์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางละออง  ศรีบัว

นายบุญลั้า  คงอาษา
พนักงานจ้างเหมา  
พนักงานจ้างเหมา


 


 

   


นายทองสา  ลุนโสภา

นายประครอง  ทะนาจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา