เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวกัลยา แท่นจันทร์
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวศุภกานต์   กุลกั้ง
นางสาวมลิวัลย์ สุดถวิล
นางวันนิตย์ ราชติกา
เจ้าพนักงานธุรการ
          ผู้ช่วยสัตว์แพทย์
พนักงานจ้างทั่วไป
 นายคร่อง เคหาวิตร์ นายประครอง  ทะนาจันทร์ นายบุญลั้า  คงอาษา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา

 

 
   นายทองสา  ลุนโสภา
นายเณร   ทะวงษ์ษา
นายคำปัน  ผาสุก
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
 
 
   
 
 นายคำมูล   ปัสสะ
พนักงานจ้างเหมา
 
 นายเวียง   คงอาษา
พนักงานจ้างเหมา