วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๕ ๐๐๑๖, ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกพิกุล ๓ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลโพน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกระบวยหัวขวาง (ช่วงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - แยกถนนดอกส่าน) ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง