วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ต้น ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ 07010014 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.40-014 สายจันกิ่ง - ใบบุ่นน้อย หมู่ที่ 2,4 บ้านโพน ตำบลโพน ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อทรายอะเบทกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ต้น ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ 07010014 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.40-014 สายจันกิ่ง - ใบบุ่นน้อย หมู่ที่ 2,4 บ้านโพน ตำบลโพน ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง
26  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ (หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๗๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง รถสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท ๘๒๒๐ กาฬสินธุ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง