วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านโพน หมู่ที่ 2,4 ตำบลโพน เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
9  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ , เครื่องปั๊มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า เลขครุภัณฑ์ ๐๑๒ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4310 กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ขาถังขยะยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนใบบุ่นไต่เครือ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง