วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3,4 (จำนวน 4 เครื่อง) หมายเลขครุภัณฑ์ 055 58 0010,055 62 0017,055 66 0001,055 62 0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 004 40 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพันมหา ฝั่งตะวันออก (ช่วงจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗ - แยกซอยพันมหา ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยใบบุ่นไต่เครือ 5 และพนังคันห้วยสมอทบ (ห้วยดินจี่) หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง