กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 2566

  กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก2566

  กิจกรรมรณรงค์คลอดก่อนกำหนด 2566

  กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง 2566