เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยนายจันทา พันภู ประธานสภาเทศบาลตำบลโพน ระเบียบวาระการประชุม เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 วาระ 2และวาระ 3 มติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใบบุ่นเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์