เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพน นำโดยนายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของเทศบาลตำบลโพนประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายกเทศบาลตำบลโพน ได้เน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ และเพื่อเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาได้ประกาศเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ซึ่งในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าผู้บริหารและบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลโพน "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล  และได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพน

2024-07-22
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15