เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +  นางณฐอร  การถัก
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพน
  โทรศัพท์ + 089-841-2440
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
 
  ชื่อ +  
นายสมพงษ์   สุริโย
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  086-861-1195
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
  ชื่อ +  
 นางสาวภัทราพร  โพนะทา
  ตำแหน่ง +  รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  093-378-8863
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th

  ชื่อ +  นางสุปราณี  พันธะรี
  ตำแหน่ง +   รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 087-216 -4288
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
 
  ชื่อ +  นายศรีประวัติ วิลาศรี
  ตำแหน่ง +  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +  08 1872 1094
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสาวกัลยา แท่นจันทร์
  ตำแหน่ง +  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
  โทรศัพท์ + 08 8332 9511
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th