เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลร.ต.ต.วีระชัย  จำปาหาร
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพน


นางสมศรี  สระทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนนายทองพันธ์  ศรีบุญจันทร์
นายคำแปลง  ศรีบัว
นายศุกลวัฒน์  ภูจันหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๑นายเสริมศักดิ์  ราชติกา
นายประสิทธิ์  คำภูษา
นายวุฒิชัย  เชยชมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๒นายสมบัติ  ภูมิรินทร์
นายมานพ นามปัญญา
นายบุญศิล  อิงภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๒
 

 
 
นายสัมนัก  ปัสสะ
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน
เขต ๒