เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

 

 
นางสาวสุกัญญา กำจร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอภิลักษณ์ คำก้อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 

 

 


 
 
 นายสุริโย  โสภาคำ

นางสาวรัชดาพร  สุวงค์ทา
นางวิริยา  ศรีบัว
 
นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั้วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 

 
 
 
นางสาวสม พลไชย์
นายประทิน   พันธะลี
นางสาวอนงค์รดี   ราชติกา
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
 


 
 

 
 
 
  
 
ว่าที่ร้อยตรีธนากร  หาระทา
นางสาวพิญญาภัค  จูมแพง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


 
 
 
นางสาวอาทิตยา ศิริสัตย์

นายบุญสงค์ พิณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
 
 

 
นายปัญญา พาโท

นายสมจิตร ปัสสะ
พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง
 

 
นางวันดี ยุระตา
นายสมคิด ทะวงษ์ษา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง


นางประมุข พาโท
พนักงานจ้าง


นางวิไลวรรณ์ ใฝชอบ

พนักงานจ้าง

นางมณีรัตน์ ศรีบัว

พนักงานจ้าง
 .
.


                                   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   
 
   
 
นายดาวเรือง ชมภูจักร์
นายกัน โพนะทา นายบุญยน ชมพูจักร
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา