เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
กองคลัง


นางสุปราณี  พันธะรี
รักษาผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุปราณี  พันธะรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
  นางสาวกอบกุล ภารประสาท นางสาวหยาดฝน  นามปัญญา นางสาวพวงเพชร  สายสะอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
นางสาวลำไพร สระทอง   นางสาวมาลี ผลเลขา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   พนักงานจ้างเหมา
 
 


 

 
 
นางพรทิพย์  ลังภูรี


พนักงานจ้างเหมา