เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
กองช่างนายทรงวุฒิ ลังภูรี
 ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนัฏยา  ประดับการ
นายวุฒิกรณ์   มีชัย
วิศวกรโยธา
เจ้าพนักงานประปานางสาวประภัสสร  ศิริสัตย์
นายอุดม โพนะทา
นายศักดิ์สยาม  วงค์ผาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างเหมา


นายสินธิ์  เกษาพรม นายอ๊อต  ศรีบุญจันทร์ นายรัก  หาระทา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมานายบุญเรือง   พะธุระ นายบุญเลื่อน  ภูมิรินทร์ นายสุทธี  ไชยมหา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา

 

นายวิศรุต  ปัสสะ  
พนักงานจ้างเหมา