เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสุจรรยา ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
นางสาวกัลยา แท่นจันทร์
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข

นางสาวศุภกานต์   กุลกั้ง
นางสาวมลิวัลย์ สุดถวิล
นางวันนิตย์ ราชติกา
เจ้าพนักงานธุรการ
          ผู้ช่วยสัตว์แพทย์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางละออง  ศรีบัว

นายบุญลั้า  คงอาษา
พนักงานจ้างเหมา  
พนักงานจ้างเหมา


 


 

   


นายทองสา  ลุนโสภา

นายประครอง  ทะนาจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา