เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

                    1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                      เทศบาลตำบลโพน ตั้งอยู่ระหว่าง กิ่งอำเภอสามชัย กับ อำเภอสมเด็จ  มีเนื้อที่ 7.66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลโพนหมู่ 1-5  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 68 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 560 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ        หลักเขตที่  1  ตั้งบนริมถนนบ้านโพนคำม่วง ด้านทิศตะวันออกอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางสะพานลำห้วยยาง 600 เมตร

ทิศตะวันออก  หลักเขตที่ 2 ตั้งบนริมถนนบ้านโพน-บ้านคำสมบูรณ์ อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นทาง  แยกหมู่ 3

             ตำบลโพน 1,000 เมตร  เลียบริมห้วยสมอทบถึงหลักเขตที่ 4

                            หลักเขตที่  3  ตั้งบนริมฝั่งห้วยสมอทบด้านทิศตะวันตก อยู่ห่างจากจุดกลางถนนใน

                            แนวตั้งฉาก  600 เมตร

ทิศใต้           หลักเขตที่ 4  ตั้งบนริมฝั่งห้วยสมอทบ บน ถนนบ้านโพน-บ้านหนองซ่องแมว

ทิศตะวัน ตก   หลักเขตที่ 5  ตั้งบนเชิงสะพานริมฝั่งห้วยสังกะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2253  บ้าน               

                  โพน-อำเภอวังสามหมอ

                     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                               ที่ราบสลับเนินเขาภูมิอากาศเขตร้อน สูงจากระดับน้ำทะเล 130-230  เมตร

                     1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

             สภาพภูมิอากาศ  แบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon Climate)   มี  3  ฤดู

 -    ฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าว ประมาณ 38 – 41 องศาเซลเซียส มีพายุหมุนเขตร้อน                     

      ผ่านเวียดนามสู่ประเทศไทย ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม

                     -    ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ตุลาคม

                     -    ฤดูหนาวมีสภาพอากาศเย็น ถึงเย็นมาก ในช่วงเดือน ตุลาคม กุมภาพันธ์

                    1.4  ลักษณะของดิน

สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ฤดูแล้งขาดน้ำ

                     1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีลำห้วยไหลผ่าน 4 สาย  ดังนี้

-        ห้วยยาง              ความยาว        3.5    กม.

-        ห้วยสมอทบ         ความยาว            2.6     กม.

-        ห้วยกุดโง้ง           ความยาว            1        กม.

-        ห้วยเหมืองน้อย    ความยาว        1.5     กม.

            รวม                        8.60   ตร.กม.

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

        - ส่วนมากเป็นไม้ยืนต้น เช่น  ต้นยางนา  ไม้ตง ไม้เตง ฯลฯ

   2.  ด้านการเมือง/การปกครอง

                       2.1  เขตการปกครอง

                                   โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

                    แบ่งเป็น

          -  ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

          -  ฝ่ายบริหารแบ่งเป็น คณะผู้บริหารและฝ่ายบริหาร แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

                                          -  สำนักปลัด                      - กองการศึกษา

                                          -  กองคลัง                         - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                       -  กองช่าง                         

เทศบาลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496 มาตรา 50 และ 51

2.2 การเลือกตั้ง

                  เทศบาลเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ   22  พฤษภาคม   2553

              และเลือกตั้งนายกครั้งล่าสุดเมื่อ  22  พฤษภาคม   2553

              โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน    3,012   คน

              ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม  2553  จำนวน  2,689  คน

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร  (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น ณ  เดือน ธันวาคม 2563)

          ประชากรทั้งสิ้น   3,845   คน

          แยกเป็นชาย    1,900    คน

          แยกเป็นหญิง   1,945    คน

          จำนวนครัวเรือน  1,091    ครัวเรือน

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร  (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น ณ  เดือน ธันวาคม 2563)

          ประชากรทั้งสิ้น   3,845   คน

          แยกเป็นชาย    1,900    คน

          แยกเป็นหญิง   1,945    คน

          จำนวนครัวเรือน  1,091    ครัวเรือน

หมู่ที่

หลังคาเรือน

ประชากร

ผู้นำหมู่บ้าน

(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

0

1

1

0

1

(ทะเบียนบ้านกลาง)

1

216

404

417

821

นายประวิทย์   วงศ์เจริญ(กำนัน)

2

171

296

282

578

นายสำเนียง    ปัสสะ

3

362

621

645

1,266

นายอุดม    หาระทา

4

195

369

367

736

นายทองสุข    คะมิชม

5

146

209

234

443

นายคำ    ภูจันหา

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

            จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)


            ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพน ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.. 2563