เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

           1. การเกษตร

                   โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร  ประชากรมีรายได้จากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ทำนา  ทำไร่อ้อย ทำสวนพุทรา  ทำสวนยางพารา และกสิกรรมผ้าไหม) การเกษตรกรรม  ประกอบอาชีพทำนาและไร่อ้อยเป็นส่วนใหญ่  ปลูกยางพารา  แตงไทย โดยทำนาข้าวได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และนาปลังบางส่วน   ปลูกพุทราเป็นอาชีพเสริม  จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตร  1,091  ครัวเรือน

2. การประมง

                        - มีการเลี้ยงปลาหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลาหมอ ฯลฯ เป็นต้น

 3. การปศุสัตว์

                        - มีการเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เป็ด ไก่ สุนัข แมว

 4 .การบริการ

                                    การบริการ  ธุรกิจบริการร้านค้าที่จดทะเบียนในเทศบาล  124  ร้านประกอบด้วย

                  1. ร้านค้า 29                                            2. ร้านอาหาร 

                  3. ร้านวัสดุก่อสร้าง 1                                  4. คาร์แคร์ ล้าง อัด ฉีด 1

                  5. ร้านผ้าไหม ,เสื้อผ้า, Otop 13                    6. ร้านรับซื้อของเก่า 1

                  7. ร้านซ่อม 4                                           8. บ้านเช่า 12

                  9. ร้านวัสดุการเกษตร 8                              10. ร้านถ่ายเอกสาร,พิมพ์การ์ด 3

                 11. โรงน้ำแข็ง 1                                       12. ร้านค้าวัสดุเครื่องยนต์ 2

                 13. ร้านเกมส์ 1                                         14. ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ 1

                 15. คลินิก 5 แห่ง                                      16. ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องเสียง 3

                 17. โกดัง  1                                            18. ร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไชต์,อะไหล่ยนต์ 6

                 19. ร้านน้ำมัน 1                                        20. ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 5

                 21. โรงขนมจีน 1                                      22. ปั้มน้ำมันหลอด  3

                 23. ร้านตัดผม เสริมสวย 3                            24. ร้านเย็บผ้า 8

                 25. โรงสีข้าว 8                                         26. ร้านนวดแผนโบราณ 1

            5. การท่องเที่ยว 

   5.1 สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน กาฬสินธุ์ จำกัด  ห่างจากจังหวัดประมาณ  94  กม.  ประกอบด้วยอาคารวิจิตรแพรวา  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  หอวัฒนธรรมผู้ไทย    เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาและสินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ จากแหล่งผลิตในราคาท้องถิ่น รวมทั้งสินค้า Otop ของประชาชน

   5.2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ  ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นศูนย์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการในปีงบประมาณ  2555  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน  ซึ่งอำเภอคำม่วงและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นหน่วยดำเนินการเป็นศูนย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทยบ้านโพน  เรื่องราวผ้าไหมแพรวา  รวมถึงขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเด็นเรื่องราวต่าง ๆ ของชาวผู้ไทยบ้านโพน  และยังมีหอชมเมืองเพื่อดูหมู่บ้านจากมุมสูงได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ  วันที่  7  สิงหาคม  2558   โดย  นางกอบกาญจน์  รัตนวรากูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

   5.3 วัดป่ารังสีปาลิวัน  มีพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์  เป็นปูชนียเจดีย์พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานที่ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้น  เพื่อแสดงกตเวทิตาธรรมบูชาพระคุณแด่  “พระอริยเวที” หรือ “ หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล “  เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด  โดยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รวบรวมจากคณะศิษย์  คณะศรัทธาด้วยความตั้งใจ  พร้อมกันนั้นได้อันเชิญพระอรหันตธาตุ  อัฐิธาตุ  ทั้งนี้พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน)  ได้เมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันเสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547  และเมตตาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมเปิดเจดีย์แห่งนี้  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 

            6. การอุตสาหกรรม 

           - มีโรงสี  8  โรง

            7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                         - กลุ่มเลี้ยงวัว                     - กลุ่มเลี้ยงเป็ด

                     - กลุ่มชาวนา                      - กลุ่มโฮมเสตย์

                     - กลุ่มจักสาน                      - กลุ่มไม้ผล

                     - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า              - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

                     - กลุ่มสตรีทอผ้าไหม             - กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

     8. แรงงาน

                        - รับจ้างทั่วไป

     เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

            1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

     ประวัติความเป็นมา

                               สำนักงานเทศบาลตำบลโพน  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโพน  เมื่อวันที่ ๑๒   กรกฎาคม 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพนตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2542

    2. ข้อมูลด้านการเกษตร

การใช้ที่ดิน     แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย           25 %

                     พื้นที่สถานราชการ                             1.46 %

                               พื้นที่สาธารณะ                                10.65 %

                               พื้นที่เกษตรกรรม                              62.89 %

3. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                        - ห้วยยาง

                   - ห้วยสมอทบ

                   - ห้วยกุดโง้ง

                   - ห้วยเหมืองน้อย

           4. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

                        -   หนองเจ้าคุณ  ขนาด  60  ไร่  ใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้าน

                              -   หนองสิม  ขนาด  60  ไร่