เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

           สถานศึกษา  1  แห่ง แบ่งเป็น  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  1  โรงเรียน ทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีบุคลากรอาจารย์ประจำการ  21  คน    แยกเป็น  ชาย  5  คน  หญิง  16  คน  อัตราจ้าง  1  คน   ภารโรง  2  คน    มีนักเรียน  362  คน   แยกเป็นนักเรียนชาย  188  คน  นักเรียนหญิง  178  คน อัตรา 1/18  คน        ( ข้อมูล ณ มิถุนายน ปีล่าสุด )   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง  รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลโพน  มีบุคลากร  8 คน มีเด็กเข้ารับการอบรม  95  คน  ชาย  38  คน  หญิง  57  คน  อัตรา  1/15.58  คน

4.2 สาธารณสุข

                                - มีโรงพยาบาล  1  แห่ง    ขนาด  -  เตียง  บุคลากร   6  คน  คือ

                             - เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข                 1 คน

                             - พยาบาลวิชาชีพ                                   1 คน

                             - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                   1 คน

                             - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                            1 คน

                             - คนงาน                                              1 คน

                             - ภารโรง                                              1 คน

ให้บริการแก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลโพน และเขต อบต.โพน  ทั้งหมดรวม  10  หมู่บ้าน

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร   1/5,000  

       โรคที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากที่สุด  3  อันดับข้อมูลเมื่อ  (.. – .. 2563)

                            1. โรคระบบทางเดินหายใจ                             จำนวน   1,582    คน

        2. โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง             จำนวน      836    คน

        3. โรคระบบย่อยอาหาร                                    จำนวน      828    คน

        โรคที่มีการรักษาต่อเนื่องมากที่สุด

        -  โรคเบาหวาน                                              จำนวน      58      ครั้ง

        -  แผลจากการทำงาน                                      จำนวน      770    ครั้ง

       (ทุกอันดับรวมเขต อบต.โพน)

       - คลินิก         5    แห่ง

       - ร้านขายยา    2    แห่ง

4.3 อาชญากรรม

             การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน มีรถดับเพลิง ไว้คอยบริการ  2  คัน   และมีถังดับเพลิงเคมีหมู่บ้านละ  6  ถัง

4.4 ยาเสพติด

4.5 การสังคมสงเคราะห์

                                    ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เขตเทศบาลตำบลโพนประชาชนรับบริการสงเคราะห์ ต่าง ๆ ดังนี้  โครงการประกันสุขภาพต่าง ๆ ดังนี้

                            - บัตรประกันสุขภาพผู้สูงอายุ                                           จำนวน      517   คน

                                - สวัสดิการการรักษาฟรีเด็กอายุ 0-12 ปี                           จำนวน    1,117   คน

                            - บัตรประกันสุขภาพผู้พิการ                                             จำนวน        81   คน

          - บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม)      จำนวน    3,028   คน

                            - บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ยกเว้นค่าธรรมเนียม)          จำนวน      532   คน

                            - บัตรประกันสังคม                                                จำนวน     449    คน

           -  สวัสดิการสำหรับผู้มีรายน้อย                                                   จำนวน      587   คน

                            -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (.1-3)                        จำนวน    270     คน

             -  ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น (1-4) รวมถึงผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ        จำนวน     4    คน

             -  ภิกษุ / สามเณร / ผู้นำศาสนา                                               จำนวน   14    คน

             -   ครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น (1-) รวมถึงผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ      จำนวน   9   คน

             -   บัตรสวัสดิการสำหรับผู้นำชุมชน(ผญบ.สารวัตรกำนัน ผชผญบ.

                  และแพทย์ประจำตำบล                                                     จำนวน      32   คน

             -   บัตรประกันสุขภาพสำหรับ อสม.                                            จำนวน    130   คน

        -   ครอบครัวของผู้นำชุมชน                                                      จำนวน      34   คน

        -  บัตรสวัสดิการประกันสังคม                                                    จำนวน     449  คน

        -  สวัสดิการข้าราชการ                                                            จำนวน     322  คน

 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

      1. การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  มีวัฒนธรรมแบบผู้ไทย  สืบทอดจากบรรพบุรุษดั้งเดิม               มีประเพณีตามประเพณี  ฮีต  12  ครอง  14

                                    - มีวัด   3  แห่ง  1.  วัดโพธิ์ชัย                 พระภิกษุ  5  รูป

                                                  2.  วัดโพธิ์ศรีวิลัย            พระภิกษุ  3  รูป

                                                  3.  วัดป่ารังสีปาลิวัน          พระภิกษุ  7  รูป

                             - ดอนปู่ตา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ดอนปู่ตา หมู่ที่ 3

                   2. ประเพณีและงานประจำปี

                                

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น

                                    - ภาษาที่ใช้คือภาษาภูไท

                        4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                                    - เสื้อแขบ

                             - ผ้าไหมแพรวา

                             - ผ้าฝ้าย

                             - ชุดผู้ไทย