เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล OIT

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

กฏหมายหลัก

กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล

กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
O8 Q&A
O9

Social Network

O10* นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15 มาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
O24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) มีแผนอัตรากำลัง
2) มีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3) มีแนวทางการดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
4) มีแผนพัฒนารายบุคคล
5) มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6) มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน