เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล OIT

         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

กฏหมายหลัก

กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล

กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
O8 Q&A
O9

Social Network

O10* นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15 มาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
O18 E-Service
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
O24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) มีแผนอัตรากำลัง
2) มีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3) มีแนวทางการดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
4) มีแผนพัฒนารายบุคคล
5) มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6) มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31* ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32* การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33* รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O39* ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40* การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O41* รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน